Skjønn

Økonomisk oppgjør etter skade

 

 

Ved skadeskjønn oppnevnes én takstmann av den skadelidte og én av forsikringsselskapet. Ved store skader kan det bli avholdt flere skjønn innenfor samme skadeobjekt, hvor ett skjønn f.eks. omhandler bygning, et annet maskiner og driftsløsøre. Det kan også skjønnes over avbruddstap.

Takstmennene foretar eventuelle rekonstruksjoner, oppmålinger, undersøkelser og beregninger/kalkyler nødvendige for å svare på de spørsmål som ønskes avklart ved skjønnet. Selve skjønnssettingen administreres som regel av representanten for forsikringsselskapet og selve skjønnsresultatet danner grunnlaget for det økonomiske oppgjøret etter en skade.

 

Resultatet av et skjønn er bindende for partene og det stilles spesielle krav til habilitet ved utførelse av skadeskjønn.