Naturskade

Storm, stormflo, flom, skred, jordskjelv, vulkanutbrudd

 

 

Seks skadeårsaker faller inn under begrepet ”naturskade”. Disse er:

  • Storm, det vil si skade forvoldt av vindstyrke over eller lik 22 m/s (41 knop).
  • Stormflo, det vil si skade forvoldt av unormal sjøvannstand/bølger under storm mot kysten.
  • Flom, det vil si bekk, elv eller vassdrag som går over sine bredder (ikke grøfter, o.l).
  • Skred, det vil si jord- eller snøskred fra terreng (ikke utglidde veifyllinger eller lignende)
  • Jordskjelv
  • Vulkanutbrudd

Besiktigelse av en naturskade har som hovedformål å få fram de nødvendige fakta for å kunne avklare det økonomiske forholdet mellom den skadelidte og vedkommendes forsikringsselskap. Registreringer på skadestedet nedtegnes i en rapport, som foruten generelle opplysninger om partene, inneholder følgende hovedavsnitt:

 

Opplysninger om forsikringsobjektet, herunder konstruksjons- og innfestingsdetaljer relatert til skadehendelsen, objektets beliggenhet, topografi på skadestedet, værforhold på skadedagen, årsaksforhold, årsakssammenhenger, eventuelle ansvarsforhold, forbedringsforslag, igangsatte tiltak, reparasjonsbeskrivelse og kalkyle. Naturskaderapporten skal også inneholde en konklusjon omkring årsaksforholdet.

 

Store naturskader kan også utløse behov for byggeledelse og oppfølging av skadeutbedringen. Dette er også oppdrag vi påtar oss.