SERTIFISERTE TJENESTER


Takst Partner Vest er sertifisert på følgende områder:

ØVRIGE OPPDRAG

Tilstands- og reklamasjonsrapporter


Mange av oppdragene våre gjelder vurderinger og verdiberegninger av fast eiendom og vurdering av feil og mangler ved eiendomsoverdragelser, håndverksarbeid, etc. Vi utfører blant annet oppdrag for rettsvesenet.

TILSTANDSRAPPORT: En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten utarbeides etter en grundig befaring av boligen, med henblikk på den tekniske tilstanden. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. En tilstandsrapport kan omfatte deler av eller hele bygningen.

REKLAMASJONSRAPPORT. Dette er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Vi vurderer de reklamerte forholdene på stedet sammen med den saksdokumentasjon som er tilgjengelig. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i forholdet.

Enten det gjelder forhåndstakster, tomtetaksering, forhåndskalkyler av tilbygg, påbygg, ombygging el.l., - økonomisk kontroll eller annen bistand i byggesaker, ønsker vi å sette opp en avtale med oppdragsgiver der følgende punkter inngår:

• Hva oppdraget dreier seg om
• Hva som konkret ønskes utført
• Hvilket produkt avtalen skal lede til (befaring, rapport, kalkyle, dokumentasjon, sakkyndig vitne, el.l.)