Øvrige

Tilstands- og reklamasjonsrapporter

Mange av oppdragene våre gjelder vurderinger og verdiberegninger av fast eiendom og vurdering av feil og mangler ved eiendomsoverdragelser, håndverksarbeid, etc. Vi utfører blant annet oppdrag for rettsvesenet.

Tilstandsrapport

 

 

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten utarbeides etter en grundig befaring av boligen, med henblikk på den tekniske tilstanden. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. En tilstandsrapport kan omfatte deler av eller hele bygningen.

Reklamasjonsrapport

 

 

Dette er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Vi vurderer de reklamerte forholdene på stedet sammen med den saksdokumentasjon som er tilgjengelig. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i forholdet.

Oppmåling og enkel teknisk beskrivelse

Takst Partner Vest er godkjent i henhold til Våtromsnormen modul C. Våtromstesten er spesielt tilpasset leiligheter og borettslag og er en forenklet tilstandsrapport med beskrivelse av våtrommets tilstand etter gitte kriterier. Den er noe rimeligere en boligsalgsrapporten.

 

Inneklimakontroll går ut på å lokalisere eventuelle vann- og/eller fuktskader som kan føre til muggsopp. Vi tar enkle materialprøver der det er mistanke om dette. Dårlig inneklima fører ofte til dårlig helsetilstand.

 

Det kan det lønne seg å få sjekket inneklimaet. Fukt- og råteskader er ofte skjult. Ring oss, så tar vi en sjekk.

Vi kan hjelpe med utføring av energimerking av boliger.

Når energimerkingen er gjennomført, får du en energiattest. Den skal legges frem når du selger eller leier ut boligen din.

Alle boliger som skal selges eller leies ut skal være energimerket.Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis boligen markedsføres,skal det komme frem hvilken karakter boligen har fått. Energiattesten skal være en del av markedsføringen.

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg eller leie av boligen eller bygningen blir inngått. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som border bruker boligen.

Energiattest som gjelder yrkesbygg over 1000 kvadratmeter, skal til enhver tid henge synlig på egnet sted i bygget.

Vi kan bistå i søkeprosessen mot blant annet Enova som hvert år gir støtte til engergisparende tiltak.

Ved overtakelse av bolig aksepterer du boligen slik den er levert.

Det er derfor lurt å ha med en takstmann før overtakelse for å være sikker på egne interesser blir ivaretatt, og at viktige element ikke blir oversett. Vi ser på faktorer som grunnlag for garantier, kompensasjoner eller erstatninger. Vi stiller også på befaringer, overtagelseforretninger, ettårsbefaringer og kan være med på visninger.

  • Årlig byggteknisk gjennomgang med tilstandsrapport. 
  • Utarbeidelse av budsjett for vedlikehold
  • Utarbeidelse av årsplaner og femårsplaner for vedlikehold
  • Gjennomføringsplan i samarbeid med kunde
  • Innhenting av tilbud/budsjettpriser
  • En planlagt jobb er alltid billigere enn en hastesak

Ved usikkerhet rundt boligen, leiligheten eller bygget oppmålte arealer kan vi utføre arealoppmåling.

Takstmann skal normalt angi bruttoareal (BTA) og Primærareal (P-rom), samt sekundærareal (S-rom) i arealbeskrivelse.

Bruttoareal

Er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggens utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel ( eks. trapperom). Det skilles mellom bygningens og boligens bruttoareal i flerfamiliehus.

Sekundærrom

Er det areal som ligger innefor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel) fratrukket piper og kanaler som er over 0,5 kvadratmeter.

Primærrom

Er  bruksareal av boligens hoveddel dvs. bruksareal fratrukket evt. innvendige bodareal.

NB Boligareal er etter måleregler i NS 3940, ikke nødvendigvis i samsvar med Byggeforeskriftenes krav til oppholdsrom.

Generelt

For at arealet skal være måleverdig ( NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m. i min. 0,60 m. bredde. Ved skråtak måles 0,60 m. utenfor høyden på 1,90. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør oppgis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannsbolig.